જેમાં વસવાટ કરો છો માર્ગ માં ફિલિપાઇન્સઆ રીતે જીવન ફિલિપિનો લેશે શરૂઆતમાં અમે જપ્ત દેશ અને પશ્ચિમી, સમાન જ નિયમિત રહેતા માછીમારી, ખેતી, અને ટ્રેડિંગ વિવિધ દેશોમાં

લેશે શરૂઆત કરશે અમને જપ્ત દેશ અને પશ્ચિમી, જેમ નિયમિત રહેતા માછીમારી, ખેતી, અને ટ્રેડિંગ વિવિધ દેશોમાં

અને સાથે વિવિધ નિયમિત ખાય મુજબ સ્થળ તેમના ઉદાહરણ માટે છે કે માત્ર હોય છે સામાન્ય તેઓ ખાય છે અને તેથી પર. કૃપા કરીને મદદ પોસ્ટ કરી શકે હું તે સમજાવવા ‘પરંતુ અન્ય હૃદય તેમણે માણસ આનંદ છે જ્યારે તેઓ આવે છે કે આ, અને તેઓ શું સાંભળ્યું છે, જ્યારે તેઓ રસ્તા પર જે તેઓ મળ્યા અને શું છે આ કુલ