ફરી વિચારો યુએસએમાત્ર કલ્પના ભવિષ્યમાં ફિલિપાઇન્સ તો આ ટ્રેન્ડ મન અમે આ ફિલિપિનો લોકો સપોર્ટ કરશે એક માણસ છે માત્ર કારણ કે કેન્સર સાથે તે છે

જો હા, તો, લાગે છે કે ફરી ફરી

આભાર.સંગીત: ગ્રુવ વ્યસનીમાં — તારાઓ વચ્ચેનું